1--صفحه 67  التمرین الرابع بهتر است در عنوان تمرین علامت مترادف و متضاد هم درج شود

 

2---صفحه 23 شماره 4 گزینه اول :فتحه آخر کلمه به کسره تبدیل شود  ( اَکَلتِ)

 

3--صفحه 21 التمرین الثانی شغل مرد خوب نشان داده نشده است

 

4-صفحه 64 در واژه نامه کلمه (خاتم )به معنای انگشتری و( اَمَرَ-یامُرُ)به عنوان کلمه جدید اضافه شود

 

 کلمه  خاتم در انتهای کتاب آمده است ولی به( امَرَ- یامُرُ)اشاره نشده است لذا در انتهای کتاب نیزاضافه شود

 

5--صفحه 82 التمرین الاول شماره 4 :کلمه( سالت )بعد از کلمه(الغزالة)است اما بعد از کلمه

 

الهد هد )قرار گرفته است

 

6--صفحه 73 در جدول شماره 10 :پاسخ کلمه (خاتم )است ،لذا خانه اول حذف شود

 

7--انتهای کتاب در واژه نامه صفحه 18 فتحه اول درکلمه (مُهَندِس)  به ضمه تبدیل شود

 

8--صفحه 11 درس اول در تصویر مربوط به تابستان رنکین کمان دیده می شود که مناسب

 

 فصل بهار است

9--صفحه 18 سطر سوم بعد از کلمه( البسیطة) نقطه گذاشته شود

10-صفحه 50 التمرین الخامس علامت سوال حذف شود

11--صفحه 32 سطر اول سکون لام کلمه (الشرطی )حذف شود

12-- صفحه 55 از پایین به بالا سطر پنجم حرکت حرف ب در کلمه( بَمَعنَی) مکسور شود